Konferencja „Wsparcie osób opuszczających zakłady karne i osoby zadłużone” – 9 listopada 2023

9 listopada 2023, Barka UK uczestniczyła w konferencji pt. „Wsparcie osób opuszczających zakłady karne i osoby zadłużone” zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej zainspirowała organizatorów do podjęcia dyskusji na temat poprawy jakości działań i współpracy pomiędzy systemem pomocy społecznej, a systemem penitencjarnym. Ponadto szukano skutecznych rozwiązań dotyczących organizacji współpracy interdyscyplinarnej oraz efektywnego tworzenia systemu wsparcia zadłużonych mieszkańców Wielkopolski. Organizatorzy stawiają również na współpracę z innymi sektorami, aby świadczyć kompleksowe i wysokiej jakości wsparcie osobom przebywającym w jednostkach penitencjarnych, a także osobom zadłużonym.

Obowiązująca od 1 listopada w Polsce ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw stanowi, że praca socjalna może być świadczona przez pracownika socjalnego zakładu karnego lub aresztu śledczego osobie któremu pozostały nie więcej niż trzy miesiące do opuszczenia danego zakładu karnego/aresztu śledczego.

Wprowadzone zostaną „nowe” świadczenia pomocy społecznej – usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz usługi krótkotrwałego wsparcia w domach pomocy społecznej. W miejsce dotychczasowej pomocy w postaci mieszkań chronionych wprowadzone zostaną szkolenia lub mieszkania wspierane.

Nowelizacja ta zainspirowała wiele poznańskich organizacji do rozpoczęcia dyskusji na temat poprawy jakości działań i współpracy systemu pomocy społecznej z więziennictwem.

Poruszane zagadnienia dotyczyły: jak skutecznie zorganizować współpracę i jak najlepiej stworzyć system wsparcia dla zadłużonych mieszkańców Wielkopolski. Konferencja skupiała się na współpracy z innymi sektorami w celu zapewnienia kompleksowego i wysokiej jakości wsparcia osadzonym w zakładach karnych, a także osobom zadłużonym.

Exif_JPEG_420

Wydarzenie otworzyła Paulina Stochnialek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która podkreśliła, że trzeba zrobić więcej dla więźniów, którzy wkrótce opuszczą zakłady karne, dla których najważniejszą sprawą po wyjściu z więzienia jest uporanie się z długiem i wierzycielami.

Exif_JPEG_420

Ilona Kasprzak z Wydziału Nadzoru i Kontroli Opieki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu opisała zmiany w ustawie o pomocy społecznej, które wpływają na pracę z osobami opuszczającymi zakłady karne i areszty śledcze.

Exif_JPEG_420

Kapitan Leszek Biegun z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Poznaniu omówił zmiany w ustawie o pomocy społecznej z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Pułkownik Filip Skubel, przedstawiciel Zakładu Więziennego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, omówił bieżącą działalność Służby Więziennej w Polsce i podsumował, jaki wpływ na nią może mieć nowelizacja ustawy o pomocy społecznej.

Działania podejmowane przez Kuratora w obszarze wsparcia osób opuszczających zakłady karne przedstawił Wojciech Mroczkowski, Prezes Wielkopolskiego Zarządu Stowarzyszenia Kuratorów, który wyjaśnił, w jaki sposób oczekiwania osób potrzebujących wsparcia rozmijają się z rzeczywistością; podano przykłady i statystyki dla regionu poznańskiego w obszarach wsparcia finansowego.

Agnieszka Dałkowska, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, która od wielu lat współpracuje z więzieniem Rawicz, przedstawiła przykłady podejścia do pracy socjalnej na rzecz więźniów i osób zwalnianych z zakładów karnych w przeszłości oraz techniki z więźniami obecnie.

Aleksandra Andrzejewska, reprezentująca Departament Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, omówiła działania organizacji w obszarze wsparcia osób opuszczających zakłady karne i osób zadłużonych.

O skutecznej pomocy osobom zadłużonym, w tym opuszczającym zakłady karne, mówił także Roman Pomianowski, Inicjator Programu „Wsparcie Zadłużonych”. Jako psycholog, który spędził ponad 25 lat pracując z więźniami i osobami opuszczającymi więzienia, wg. niego, potrzebna jest większa edukacja i działania zapobiegawcze, zanim więźniowie rzeczywiście staną przed koniecznością opuszczenia więzienia i będą zmuszeni spłacać długi.

Ostatnim tematem programu konferencji była dyskusja panelowa pt.: „Praca z osobami zadłużonymi, w tym opuszczającymi zakłady karne”. Omówiono obecną sytuację w Polsce, a także przyszłe strategie i sposoby jej poprawy w obszarze osób opuszczających zakłady karne i osób zadłużonych.

Panel poprowadził Michał Cichocki, Lider Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Wśród panelistów znalazła się także Katarzyna Bielerzewska – Halasz ze Stowarzyszenia Integracji Społecznej BARKA.

Konferencję podsumowała Zofia Rutkowska, Zastępca Dyrektora ds. Strategicznych w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Poznaniu.

W przerwach kawowych delegaci obecni na konferencji odwiedzili mini stoiska wystawiennicze regionalnych spółdzielni socjalnych, które zaprezentowały swoje wyroby.

Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420
Podziel się na:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Email
Print