Nasza misja

Misją BARKI UK jest zapewnienie możliwości ponownego połączenia i reintegracji społecznej imigrantom z Europy Środkowej i Wschodniej dotkliwie wykluczonym z życia społecznego.
Friends for Barka UK Concert at the Polish Embassy on May 29th, 2014

Historia

Barka UK powstała w czerwcu 2007 roku. Jest filią Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, która od ponad trzydziestu lat działa w Polsce z wykluczonymi i bezdomnymi członkami społeczności. Wśród wielu projektów Barka Polska znajdują się szkoły zawodowe dla bezrobotnych, liczne przedsiębiorstwa społeczne oraz program dostępnych mieszkań i budowania samowystarczalnych społeczności na wsi.

W 2006 roku z Barką Polska skontaktowała się londyńską dzielnicą Hammersmith i Fulham oraz organizacjami Housing Justice UNLEASH i The Simon Community, które były zaniepokojone sytuacją wrastającej liczby bezdomnych obywateli wśród migrantów z Europy Centralnej i Wschodniej.

Rozpoczęcie działalności w Londynie. W 2007 roku Bernadette Cassidy zaproponowała Barce korzystanie z jej domu w Londynie, który wkrótce stał się centrum operacji w Wielkiej Brytanii. Barka UK została założona w tym samym roku przez dwóch wyższych urzędników Rady Hammersmith and Fulham wraz z panią Cassidy i grupą obywateli polskich.

Projekt Barka UK Reconnection działa obecnie z dużym sukcesem w londyńskiej dzielnicy Redbridge i Milton Keynes we współpracy z lokalnymi zespołami pomocy, centrami dziennymi i konsulatami Europy Środkowo-Wschodniej w Wielkiej Brytanii.

homeless-imigrant-uk

Franczyza społeczna

Koncepcja biznesowa i jej geneza.

Fundacja Barka jest organizacją pozarządową, której celem jest rozwój społeczny grup zmarginalizowanych, danie im szansy na odbudowę swojego życia poprzez tworzenie programu wzajemnej pomocy, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim, a w szczególności w nowych krajach akcesyjnych oraz krajach odzyskujących niepodległość.

Dlaczego to się zaczęło?
Jak to się zaczęło?
Gdzie to się zaczęło?
Kiedy to się zaczęło?

Przez ponad trzydzieści lat Barka pracuje w Polsce z osobami wykluczonymi i wrażliwymi. Wśród wielu projektów Fundacji Barki znajdują się m.in. szkoły zawodowe dla bezrobotnych (Centra Integracji Społecznej), liczne przedsiębiorstwa społeczno-gospodarcze, program dostępnych mieszkań i samowystarczalności społeczności na wsi. Podobne potrzeby są w całej Europie.

Od 2007 roku, kiedy Barka wystartowała w Londynie, z prośbą o pomoc kilkakrotnie zwracały się do niej różne miasta europejskie. Dziś Barka jest w trakcie tworzenia centrów w Sztokholmie, Hadze i Utrechcie, Berlinie i Bremie. Barka po raz pierwszy przyjęła model franczyzowy w latach 1989 – 2008 w Polsce, zakładając 20 stowarzyszeń i 20 spółdzielni socjalnych, które zostały połączone w sieć.

Obecnie Barka działa na zasadzie franczyzy w 40 subregionach Polski tworząc partnerstwa z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami w ramach projektów rządowych. W każdym subregionie Barka tworzy centra i spółdzielnie integracji społecznej.

W 1995 Barka zaczęła rozwijać model franczyzy poza Polską, kiedy to założyła nowe stowarzyszenia we Francji, Holandii, Anglii i Irlandii, działające w bardzo specyficznym „obszarze biznesowym” poprzez pomaganie osobom wykluczonym i słabszym w powrocie do godnego życia, a w wielu przypadkach do życia akceptowanego przez społeczeństwo.

Na czym polega franczyza Barki?
Co to za usługa?
Kim są jej klienci?
Kiedy pojawił się pierwszy franczyzobiorca?

Po pierwszym etapie franczyzy narodowej w latach 1989-2008, powstali pierwsi franczyzobiorcy poza granicami Polski. Są to: Association d’aide Mutuelle à Barka Le Puy, Francja (1995), Stichting Barka Alkmar, Holandia (1996), Barka UK – Charitable company Limited by quarantee (2007), London UK (2007) oraz Barka Migrants’ Support Ireland (2007). Barka UK w pełni przejęła inicjatywę , dotyczącą franczyzobiorców spoza Polski. W świetle tego Barka UK tworzy Europejską Sieć Integracji Migrantów, która obejmuje nowe projekty Barki w Hamburgu, Berlinie, Utrechcie i Hadze. Barka zaczęła również powielać swoje projekty w Afryki Północnej we współpracy z Rządem RP. Organizacje afrykańskie działąjące w Europie zaprosiły Barkę do realizacji wspólnych projektów w obszarze edukacji grup wykluczonych i przedsiębiorczości społecznej w Burkina Faso, Kenii, Zimbabwe i Ugandzie.

Pierwszy franczyzobiorca Barki: Association d’aide Mutuelle à Barka Le Puy, we Francji, założony w 1995 roku, powstał we współpracy z imigratami polskimi, lokalnymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i francuskimi rolnikami. Stowarzyszenie zajmuje się kształceniem zawodowym osób bezrobotnych, organizacją wizyt studyjnych oraz przekazywaniem darowizn rzeczowych.

Stichting Barka Alkmar, Nederland powstała w 1996 roku, w wyniku wspólnej pracy Polaków z dawnych migracji w Holandii, lokalnych przedsiębiorców, rolników ekologicznych i ekologów. Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie dostarczania sprzętu i innych darowizn rzeczowych, programów edukacyjnych dla bezrobotnych, pomocy w wyposażeniu przedsiębiorstw społecznych w Polsce, organizacji staży i wyjazdów studyjnych z zakresu przedsiębiorczości społecznej, ekologii, budownictwa ekologicznego dla rodzin bezrobotnych i osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Zimą 2007 roku działając w partnerstwie z Senatem RP Barka UK powołała Barkę Ireland. Barka Ireland została stworzona, aby odpowiedzieć na rosnące potrzeby migrantów z Europy Środkowej i Wschodniej do Irlandii, którzy borykali się z problemami z zatrudnieniem i często bezdomnością. Barka Ireland nawiązała współpracę z lokalnymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, Radą Dublińską, kościołem i irlandzkimi związkami zawodowymi. Misją partnerstwa jest wspieranie migrantów w najtrudniejszych sytuacjach społecznych.

Barka UK została założona w czerwcu 2007 roku z Ewą Sadowską jako Dyrektorem Naczelnym: „Po upadku komunizmu kraje Europy Wschodniej borykały się z licznymi problemami społecznymi, takimi jak wysokie bezrobocie, eksmisje rodzin z domów, bezdomność, uzależnienie od narkotyków i alkoholu oraz niski poziom poziom wykształcenia. W tych okolicznościach ponad dwa miliony obywateli Europy Wschodniej wyemigrowało w poszukiwaniu lepszego życia w Europie Zachodniej, wielu z nich osiedliło się w Wielkiej Brytanii. W 2006 roku z Barką Polska skontaktowała się dzielnica Hammersmith and Fulham we współpracy z Housing Justice UNLEASH i The Simon Community. 

Obawiano się bezdomności wśród migrantów z Europy Centralnej i Wschodniej. Widziano wielu, którzy stracili pracę, zostali oszukani przez pozbawionych skrupułów pracodawców i nieuczciwe agencje pracy, padli ofiarą gang masterów i wylądowali na ulicach. Wielu z nich było uzależnionych od alkoholu i narkotyków, cierpiąc na problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym i popadało w ruinę”.

Kluczowe czynniki sukcesu pomysłu na biznes?

Organizacja Barka wyrasta dziś na ważnego gracza w obszarze „pracy socjalnej” w Europie. Czynników sukcesu jest wiele, kluczowe są m.in.:

• Metodologia, w teorii i praktyce, była rozwijana przez długi czas przez profesjonalistów.
• Głęboka wiedza o osobach wrażliwych i wykluczonych ze społeczeństwa.
• Modele pracy i modele biznesowe są opracowywane i sprawdzane od początku 1989 roku.
• Kierownictwo najwyższego szczebla, w tym rodzina Sadowskich, jest bardzo oddana sprawie i profesjonalna.

System franczyzowy dzisiaj

Opisz franczyzodawcę.
Jak to działa?
Jak to jest zarządzane?

W latach 2007 – 2015 Barka rozwinęła swoją działalność na obszarze 14 dzielnic Londynu. Wypracowany w tym czasie w Londynie model pracy Barki z bezdomnymi obywatelami Europy Środkowo-Wschodniej został powielony w pięciu innych krajach Europy Zachodniej, na zaproszenie samorządów lokalnych.

Projekt Barka UK Reconnection działa obecnie z wielkim sukcesem w lokalnych zespołach pomocy, centrach dziennych w londyńskiej dzielnicy Redbridge, a także poza Londynem, w Milton Keynes we przy współpracy z lokalnym samorządem.

Celem Fundacji jest tworzenie systemów wsparcia integracji grup marginalizowanych społecznie, na które składają się programy obejmujące około 5 000 osób rocznie (liczba ta stale rośnie). Głównym celem programu rozwojowego Fundacji Barka jest stworzenie proaktywnego systemu społecznego w Polsce.
Zapotrzebowanie na tę wiedzę i modele biznesowe wzrosło w ostatnich latach i spowodowało rozwój działalności Barki w Europie.

Barka rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 1989 roku. Z biegiem lat rozrosła się i w ostatnich latach Fundacja działa w kilku obszarach, takich jak: praca socjalna, mieszkalnictwo dla osób bezdomnych, szkoły/edukacja, szkolenie kadr instytucji publicznych, organizacji i przedsiębiorców, przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni, gastronomii, ogrodnictwa itp. Fundacja Barka odegrała ważną rolę w polskim rozwoju społecznym, a także zaangażowała się w kilka projektów w Unii Europejskiej.

Usługi świadczone przez Barka UK:

Centrum Ekonomii Społecznej

Celem tego programu jest wprowadzenie ludzi na rynek pracy i pomoc w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia w kraju goszczącym. Program ten skierowany jest do osób, które nie osiągnęły jeszcze dna ludzkiej egzystencji i nie muszą wracać do domu na rehabilitację. Niewiele osób, z którymi pracownicy Barki spotykają się w ramach Centrum Ekonomii Społecznej, jest gotowych do podjęcia pracy od razu. Większość potrzebuje stałej pracy z terapeutami, doradcą zawodowym, pracownikiem rozwoju przedsiębiorstwa i psychologiem, a także dostępu do grup wsparcia, takich jak Anonimowi Alkoholicy, aby przygotować się do podjęcia zatrudnienia. Zespół Barki w Ośrodku Ekonomii Społecznej jest w trakcie tworzenia modelu ośrodków wsparcia zatrudnienia dla migrantów/uchodźców.

W ciągu ostatniego roku pracowali z pierwszą grupą 59 osób, 60% z nich podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Usługi edukacyjne i wizyty studyjne

W ciągu ostatnich lat Barka zainteresowała się modelami pracy i ramami stosowanymi w zintegrowanych programach w Barce. Ponad 200 grup badawczych odwiedziło programy Barki w Polsce, aby dowiedzieć się więcej o kryteriach sukcesu w pracy z ludźmi, które prowadzą ich z powrotem do życia w społeczeństwie i na rynek pracy.

W ramach koncepcji Barki profesjonaliści mogą teraz odbyć kilkutygodniowe szkolenie formacyjne z „modeli Barki” pracy socjalnej. Dziś odbywa się to w głównych ośrodkach Barki w Polsce. W przyszłości wszystkie ośrodki Barki będą udzielać informacji i edukacji dla osób indywidualnych i grup na miejscu.

Dobrowolny powrót

Liderzy/Asystenci Barki nawiązują kontakt z bezdomnymi migrantami z Europy Centralnej i Wschodniej, aby zaoferować im możliwość powrotu do domu. Poprzez zorganizowny program wspierają jednostki w ich drodze od wykluczenia do ponownego włączenia w społeczeństwo. „Wychodząc na ulice, Liderzy i Asystenci Barki zapraszają wschodnioeuropejskich bezdomnych do świetlic dla bezdomnych. Tutaj dzielą się historią swojej własnej drogi. Budując relacje oparte na zaufaniu, zachęcają i przygotowują klientów do ponownej integracji. Barka pomaga również ludziom uzyskać i wyrobić dokumenty potrzebny do podrózy, w tym paszporty i zapewnia transport do kraju. W stosownych przypadkach Barka z pomocą lokalnych organizacji wspiera jednostki w ponownym nawiązaniu kontaktu ze swoimi społecznościami i rodzinami. Tych, którzy nie są na to gotowi, zapraszamy do wzięcia udziału w Programie Sieci Integracji Barka w Polsce i organizacjach partnerskich Barki, gdzie mogą przystąpić do programu rehabilitacyjnego, uzyskać dostęp do detoksu, nauczyć się nowych umiejętności zawodowych i nawiązać przyjaźnie z innymi, którzy dzielą ich podróż. ”

Od 2004 r.ponad 5000 szczególnie narażonych migrantów z Europy Wschodniej powróciło do programów rehabilitacyjnych/szkolenia zawodowego w krajach ojczystych i rodzinach.

Usługi świadczone przez franczyzodawcę

Perspektywy na przyszłość
Jakieś poważne problemy?
Interesy ogólnoeuropejskie?

Głównym celem/zainteresowaniem Sieci Barka jest przyczynianie się do wzrostu jakości poprzez rozwój kapitału ludzkiego w skali globalnej. W tym kontekście pragniemy podkreślić wagę zalecenia Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. dotyczącego ekonomii społecznej[1]. W dokumencie przedstawiono następującą definicję ekonomii społecznej: „(…)ekonomia społeczna kładzie nacisk na model biznesowy, którego nie można scharakteryzować ani wielkością, ani obszarami działalności, ale poszanowaniem wspólnych wartości, jakimi jest prymat demokracji, partycypacji interesariuszy społecznych oraz indywidualnych i społecznych celów ponad zysk; obrona i realizacja zasad solidarności i odpowiedzialności; powiązanie interesów członków użytkownika z interesem ogólnym; demokratyczna kontrola sprawowana przez jej członków; dobrowolne i otwarte członkostwo; autonomia zarządzania i niezależność w stosunku do władz publicznych; oraz przeznaczanie większości nadwyżek na realizację celów zrównoważonego rozwoju i usług na rzecz swoich członków zgodnie z interesem ogólnym”.

Warto wziąć pod uwagę kilka innych zaleceń dotyczących tematu, w szczególności:

– Raport dr Fabrizio Barca zawierający ocenę dotychczasowej skuteczności polityki spójności oraz szereg propozycji reformy polityki spójności na okres po 2013 roku [2].
– Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Jak wspierać efektywne partnerstwo w zarządzaniu programami polityki spójności w oparciu o dobre praktyki z cyklu 2007-2013” ​​[3]
– Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Jaka jest rola i perspektywy gospodarki społecznej Afryki we współpracy na rzecz rozwoju?” [4]
– Publikacja (2010): „Barka – Nowy Początek – Społeczna Gospodarka Rynkowa 1989-2009” o doświadczeniach ekonomii społecznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które odzyskały wolność po upadku komunizmu (z naciskiem na doświadczenia Polski zebrane przez Barkę Fundacja, lider ekonomii społecznej w Polsce). [5]

Ekonomia społeczna uwzględnia nie tylko zarządzanie infrastrukturą gospodarczą, ale przede wszystkim zwraca uwagę na dobre zarządzanie kapitałem społecznym, także w sytuacjach kryzysowych. Dotyczy to nie tylko rozwoju grup lokalnych i translokalnych, ale także tworzenia partnerstw dla nowych instytucji, nowych planów i strategii działania oraz nowych ram prawnych w kontekście zrównoważonego rozwoju. Integracja tych systemów w ramach partnerstw terytorialnych leży w gestii władz centralnych i samorządowych. W szczególności dotyczy to instytucji publicznych zajmujących się tworzeniem przestrzeni dla zaangażowania przywódców gospodarczych, politycznych i społeczeństwa obywatelskiego. Przyjęcie ekonomii społecznej spowoduje zmniejszenie wykluczenia społecznego i zmniejszenie marginalizacji mniej uprzywilejowanych grup i jednostek.

Skutkami zaniedbań we wdrażaniu ekonomii społecznej były m.in. nieudane migracje polityczne i ekonomiczne. Trudne doświadczenia wielu setek tysięcy imigrantów spowodowane są ich nieodpowiednim przyjęciem przez wiele krajów. Świadczy to o braku zdolności do prowadzenia skomplikowanych procesów integracji społecznej, kulturalnej i gospodarczej oraz o braku dobrze przygotowanych instytucji i kadr do usprawniania tych procesów.
Zjawisk tych nie należy lekceważyć, zwłaszcza że nasilające się migracje są jednym z głównych wyzwań XXI wieku.

Kontakt z Ewą Sadowską